array(0) { }

Generelle forretningsbetingelser

Publiceret 26. august 2019

 

1. Dækning

Nærværende standardbestemmelser er gældende for aftaler om opgaveudførelse, der indgås mellem <Klient> A/S (herefter Klienten) og Shipley Denmark. Den konkrete opgave beskrives i en selvstændig aftale indeholdende opgavebeskrivelse, tidsramme, pris og afregningsmodel m.v.
Shipley Denmark påtager sig ikke at gennemføre samme tilbudsopgave (udarbejdelse af konkrete tilbud eller lign.) for mere end en klient, og vil således afstå fra at påtage sig den samme tilbudsopgave, hvis der allerede er indgået en aftale med en Klient om at bistå ved den pågældende tilbudsopgave.

2. Honorar og betalingsform

Shipley’s konsulenter vil ved hver uges afslutning aflevere en redegørelse for deres tidsforbrug.

Ved hver månedsafslutning eller ved konsulentopgavens endelige afslutning fremsendes specificeret faktura for arbejde gennemført i den pågældende måned med tillæg af moms og eventuelle øvrige afgifter.

Rejse- og opholdsomkostninger afregnes med de faktisk afholdte omkostninger. Ved kørsel i egen bil afregnes i henhold til statens til enhver tid gældende kilometertakster.

Ved arbejde faktureret som hele konsulentdage (min. 7,5 time) faktureres tid medgået til rejse eller ophold inden for Hovedstadsområdet ikke. Uden for Hovedstadsområdet faktureres rejsetid altid med 50 % af aftalt timepris.

Ovennævnte betingelser gælder inden for normal arbejdstid. På hverdage i tidsrummet kl. 20.00 – 08.00 beregnes et tillæg til timeprisen på 50 %, medens tillægget i weekender og på helligdage er 100 %.

Betalingsbetingelserne for konsulentydelser er 20 dage netto fra fakturadato.

For undervisning og workshops skal betaling ske senest 20 dage før afholdelse.

Ved manglende overholdelse af betalingsfrister faktureres morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Shipley Denmark’s timesatser revideres løbende i takt med den generelle omkostnings- og prisudvikling. Prisreguleringen finder sted én gang årligt per 1. januar.

3. Fortrolighed

Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle alle informationer og materialer om den anden part fortroligt på en rimelig og forsvarlig måde.
Anvendelse af fortrolig information uden for opgavens sammenhæng samt over for tredjemand skal gensidigt accepteres skriftligt af parterne.

Fortrolighedspligten gælder også efter konsulentopgavens udførelse og kontraktens ophør.

Shipley Denmark’s konsulenter er myndighedsgodkendte til behandling af klassificeret information.

4. Etisk konsulentkodeks

Shipley Denmarks etiske konsulentkodeks har til formål at skabe gode relationer til Klienten ved at sikre et effektivt, godt og gnidningsfrit samarbejde.

Shipley Denmarks konsulenter må udelukkende påtage sig opgaver, de føler sig fuldt kvalificerede til. Såfremt en Klient stiller krav om udførelse af en opgave, hvor en konsulent ikke føler sig sikker på sine kvalifikationer, vil konsulenten straks tage kontakt til Shipley Denmarks ledelse med henblik på at finde en løsning, enten ved tilbud om en anden konsulent til den konkrete opgave eller ved at sige fra over for Klienten.

Såfremt der opstår tvivl om forudsætningerne for en opgaves gennemførelse, dokumenteres disse på forhånd af Shipley Denmark, hvorefter de skriftligt tiltrædes af Klienten ved et tillæg til aftalen.

Hvis en opgave er baseret på timeafregning, vil Shipley Denmark på opfordring fra Klienten ved hver månedsafslutning fremsende en detaljeret opgørelse over månedens tidsforbrug. Tidsopgørelsen vil for hver ugedag vise den registrerede tid på opgaven opgjort i timer og minutter (minimum registrering 15 minutter).

Kun produktiv arbejdstid registreres på opgaven, og indeholder således ikke tid medgået til frokostpauser eller andre personlige pauser.
Såfremt der er indgået aftale om, at konsulenten skal møde hos Klienten i fulde arbejdsdage, vil konsulenten være på arbejdspladsen inden for Klientens normale arbejdstid.

Ved en konsulents akut opståede sygdom, meddeler konsulenten straks dette ved begyndelse af arbejdstiden til såvel Klienten som til Shipley Denmark. Anden form for fravær aftales i god tid forinden med Klienten.

Såfremt arbejdet ikke udføres hos Klienten men på Shipley Denmark’s adresse, gælder de samme regler for tidsregistrering, effektivitet m.m.

5. Forpligtelser ved opgavens gennemførelse

Parterne er gensidigt forpligtede i henhold til den indgåede aftale.

Shipley Denmark varetager, udfører og leverer den aftalte konsulentopgave i henhold til aftalens ordlyd og øvrige aftalevilkår.

Opgaven løses af de konsulenter, der er nævnt i aftalen. Eventuelle ændringer i konsulentopgavens bemanding aftales skriftligt mellem parterne. Shipley Denmark skal tilstræbe så få ændringer i opgavebemandingen som muligt.

Klienten forpligter sig til at medvirke til opgavens udførelse med såvel kvalificerede ledelses-repræsentanter som medarbejdere.

Klienten stiller alle relevante oplysninger for opgavens udførelse til rådighed for Shipley Denmark.

Shipley Denmark skal løbende kunne inddrage Klientens medarbejdere efter behov med henblik på at sikre opgavens fremdrift. Klienten formidler den nødvendige information såvel internt som eksternt om aftalen, opgavens udførelse og resultater. Klienten stiller – efter nærmere aftale – de nødvendige faciliteter (f.eks. kontor, pc, printeradgang, internet- og dataopkobling, telefon osv.) til rådighed for Shipley Denmark’s konsulenter med henblik på udførelse af konsulentopgaven.

Begge parter skal i god tid inden opgavens start eller afholdelse af en workshop udpege en kontaktperson, som skal være tilgængelig for planlægningen.

Begge parter har pligt til øjeblikkeligt at underrette den anden part skriftligt, hvis der opstår usikkerhed om opgavens forudsætninger, formål, udførelse eller resultater. Parterne underretter hinanden hurtigst muligt, når der foreligger risiko for forsinkelse.

6. Gennemførelse af uddannelse

Følgende bestemmer gælder specielt for uddannelsesforløb for en konkret Klient.

Det minimale deltagerantal i en workshop er 8 og det maksimale er 20 deltagere. Klienten skal senest 10 arbejdsdage før gennemførelsesdagen skriftligt meddele Shipley Denmark det planlagte deltagerantal af hensyn til forberedelse af workshopmaterialet. Shipley Denmark skal omgående informeres om ændringer i deltagerantallet, som indtræffer efter dette er meddelt. Klienten anerkender, at såfremt deltagerantallet for en workshop overstiger det maksimale, kan udbytte og opfyldelse af mål med workshoppen forringes.

Klienten sørger selv for passende lokale til afholdelsen af workshops indeholdende normalt og fungerende AV-udstyr samt eventuel forplejning af deltagere og instruktør. Såfremt Shipley Denmark skal afholde omkostninger til lokaler, forplejning, ophold, rejse, transport eller lignende, viderefaktureres disse til Klienten. Undtaget herfra er instruktørens egen transport, hvis workshoppen afholdes i Region Hovedstaden.
I workshopprisen er inkluderet et sæt materiale pr. planlagt deltager.

For at levere den højeste kvalitet planlægger og reserverer Shipley Denmark en specifik instruktør, som i god tid inden afholdelsen påbegynder forberedelsen af workshoppen. Klienten skal kontakte Shipley Denmark vedrørende enhver ændring eller aflysning senest den 21. arbejdsdag forud for den planlagte afholdelsesdag for at undgå nedenstående afgifter:

  • aflysning eller ændring forud for 20 dage for afholdelsen: ingen afgift,
  • aflysning mellem den 20 og 11 arbejdsdag før afholdelsen: 50 % af workshopprisen,
  • aflysning mellem den 10 og 0 arbejdsdag før afholdelsen: 100 % af workshopprisen.

7. Rettigheder

Rettigheder i henhold til aftalen kan ikke overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra begge parter.

Klienten har brugsret over resultater, rapporter, løsninger, koncepter og andet materiale, der udarbejdes af Shipley Denmark i sammenhæng med opfyldelse af aftalen jf. Shipley’s licensaftale. Klienten må ikke sælge, videregive eller overdrage oplysninger, materialer, systemer, beregninger mv. til tredjemand, som anvendes og udvikles i relation til opgaven uden Shipley Denmark’s skriftlige accept. Dette forhold omfatter ligeledes metoder, værktøjer mv., som Shipley Denmark anvender til opgavens udførelse.

Materialer, som Klienten har udleveret til Shipley Denmark, tilbageleveres, når opgaven er gennemført eller aftalen ophører. Klienten er indforstået med, at Shipley Denmark kan opbevare information/viden om opgaven og anvende denne information i forbindelse med videreudvikling af Shipley Denmarks egne produkter mv.

Shipley Denmark har ejendomsretten og rettighederne til alle immaterielle aktiver og underliggende koncepter, værktøjer m.v., der er udviklet eller anvendes som led i opgavens udførelse.

Vedr. rettigheder henvises endvidere til licensaftalen som indgås separat mellem Klienten og Shipley Denmark. Licensaftale går forud for denne aftale.

Klienten er indforstået med, at Shipley Denmark kan bruge konsulentopgaven og Klienten som reference.

8. Ansvarsforhold

Shipley Denmark er ansvarlig for egne fejl og forsømmelser samt for eventuelle underleverandører, der indgår som part i udførelse af opgaven.
Shipley Denmark er alene ansvarlig for egne forhold – sygdom o. lign. – der medfører forsinkelse eller forsømmelse og bærer alene de økonomiske omkostninger herved. Shipley Denmark har intet ansvar for forsinkelser i opgavens udførelse, der må tilskrives Klientens forhold.

Parterne kan ikke gøres ansvarlige for følgeskader og andre indirekte skader og/eller økonomiske tab.

Shipley Denmark fraskriver sig ethvert ansvar for tredjemands produkter og ydelser. Reklamationer, rettigheder og ansvar vedrørende sådanne forhold kan udelukkende gøres gældende mod tredjemand. (Ved tredjemand forstås en fysisk/juridisk person, som er aftalegrundlaget og parterne heri uvedkommende. Eventuelle underleverandører, der af Shipley Denmark anvendes som led i løsning af konsulentopgaven anses ikke som tredjemand).

Begge parter tager forbehold for tilfælde af force majeure, hvor omstændigheder ved ekstraordinære eller uforudsigelige begivenheder ligger uden for parternes kontrol, der forhindrer en hel eller delvis opfyldelse af aftalen. Ved disse omstændigheder frafalder parternes forpligtigelse i henhold til aftalen, dog er parterne forpligtet til at begrænse tab og give den anden part skriftlig meddelelse herom.
Parterne er gensidigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er dog ikke erstatningspligtige for driftstab, tabt avance og andre afledte tab.

9. Opsigelse

Såfremt det viser sig efter opgavens påbegyndelse, at Klienten ikke ønsker opgaven fuldført, kan aftalen opsiges skriftligt med et varsel på 20 arbejdsdage.

I tilfælde af opsigelse, betaler Klienten det fulde vederlag for arbejde udført frem til Shipley Denmarks skriftlige accept af opsigelsen, samt i rimeligt omfang de omkostninger som opsigelsen påfører Shipley Denmark.

Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part skriftligt, såfremt der foreligger misligholdelse. Såfremt det misligholdte forhold ikke bringes til ophør inden 20 arbejdsdage er den misligholdte part herefter berettiget til at ophæve aftalen.

Endvidere er begge parter berettiget til at ophæve aftalen i tilfælde af konkurs, akkord, betalingsstandsning m.v. eller en part viser sig ikke at være betalingsdygtig. Enhver ophævelse skal for begge parter være konkret og skriftligt begrundet.

10. Afgørelse af tvister

Kontraktforholdet er underlagt dansk rets almindelige bestemmelser. Uoverensstemmelser bør først søges løst ved intern mægling mellem parterne.
I tilfælde af fortsat uoverensstemmelse kan partnerne indbringe tvisten for en voldgiftsdomstol.